O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej


Zapraszamy do składania ofert na organizację  i  przeprowadzenie  szkoleń,  warsztatów,  nabycie  licencji  i  wdrożenie  oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu  wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej  poprzez  realizację  projektu  „Ku nowoczesnej  administracji  samorządowej  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (nr projektu:  POKL.05.02.01-00-031/11; umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-031/11-00) współfinansowanego przez Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Zadania  te  będą  wykonywane w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  Priorytet  V  Dobre  rządzenie,  działanie  5.2 Wzmocnienie  potencjału  administracji samorządowej,  poddziałanie  5.2.1  Modernizacja  zarządzania w administracji samorządowej.


26.06.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - podpisanie umowy z Wykonawcą


  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

112 KB

13.06.2012 Zawiadomienie


  

Zawiadomienie o odrzuceniu, wykluczeniu z postępowania oraz wyborze oferty najkorzystniejszej

2 069 KB

08.05.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  

Wyniki postępowania

847 KB

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

261 KB

  

Zał nr1 Opis przedmiotu zamówienia

493 KB

  

Zał nr 2 Wzór oferty

137 KB

  

Zał nr 2 Wzór oferty

97 KB

  

Zał nr 3 Wzór oświadczenia

131 KB

  

Zał nr 3 Wzór oświadczenia

88 KB

  

Zał nr 4 Wykaz zrealizowanych usług

137 KB


  

Zał nr 4 Wykaz zrealizowanych usług

87 KB

  

Zał nr 5 Wykaz osób

159 KB

  

Zał nr 5 Wykaz osób

97 KB

  

Zał nr 6 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

142 KB

  

Zał nr 6 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

103 KB

  

Zał nr 7 Formularz cenowy

261 KB

  

Zał nr 7 Formularz cenowy

116 KB

  

Zał nr 8 Wykaz podwykonawców

81 KB

  

Zał nr 8 Wykaz podwykonawców

134 KB

  

Zał nr 9 Umowa

121 KB

  

Zał nr 10 Harmonogram projektu

152 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys