O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Internet w każdym domu...."

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.-Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.


12.06.2014 r. Oznajmiamy o ukazaniu się informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5 951 KB


29.04.2014 r. Informujemy o ukazaniu się pytań i odpowiedzi do SIWZ:


  

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

2 442 KB

28.04.2014 r. Informujemy o ukazaniu się sprostowania do treści ogłoszenia:


  

Sprostowanie do ogłoszenia

70 KB

  

Modyfikacje treści SIWZ

1 779 KB


Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

  

Ogłoszenie o zamówieniu

170 KB

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

481 KB


  

Zał. 1a - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1

532 KB

  

Zał. 1b - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2

301 KB

  

Zał. 1c - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 3

329 KB

  

Zał. 2 - Oferta

296 KB

  

Zał. 2 - Oferta

206 KB

  

Zał. 3a - Formularz cenowy dla Zadania 1

291 KB

  

Zał. 3a - Formularz cenowy dla Zadania 1

203 KB

  

Zał. 3b - Formularz cenowy dla Zadania 2

281 KB

  

Zał. 3b - Formularz cenowy dla Zadania 2

202 KB

  

Zał. 3c - Formularz cenowy dla Zadania 3

276 KB

  

Zał. 3c - Formularz cenowy dla Zadania 3

201 KB

  

Zał. 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

305 KB

  

Zał. 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

203 KB

  

Zał. 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

291 KB

  

Zał. 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

203 KB

  

Zał. 6 - Wykaz wykonywanych lub wykonywanych usług i wykaz wykonanych dostaw

310 KB

  

Zał. 6 - Wykaz wykonywanych lub wykonywanych usług i wykaz wykonanych dostaw

205 KB

  

Zał. 7a - Umowa dla Zadania 1

379 KB

  

Zał. 7b - Umowa dla Zadania 2

351 KB

  

Zał. 7c - Umowa dla Zadania 3

329 KB

  

Zał. 8 - Dokumentacja powykonawcza sieci przewodowej oraz bezprzewodowej "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."

1 298 KB

  

Zał. 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - zmiana

203 KB

  

Zał. 7c - Umowa dla Zadania 3 - zmiana

353 KB

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys