O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2015

  

Uchwała nr 1/2015 w sprawie: powołania grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego

397 KB

  

Uchwała nr 2/2015 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku i jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 – 2020

167 KB

  

Uchwała nr 3/2015 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

480 KB

  

Uchwała nr 4/2015 w sprawie: poparcia skargi złożonej do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez Gminę  Kuźnia Raciborska oraz Gminę Nędza

458 KB

  

Uchwała nr 5/2015 w sprawie: poparcia apelu Zarządu SGGP nt. konieczności niezwłocznego uporządkowania chaosu prawnego dotyczącego budowli podziemnych

634 KB

  

Uchwała nr 6/2015 w sprawie: powołania grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego

930 KB

  

Uchwała nr 7/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

1 001 KB

  

Uchwała nr 8/2015 zmiany uchwały nr 10/2013 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

448 KB

  

Uchwała nr 9/2015 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

391 KB

  

Uchwała nr 10/2015 w sprawie: powierzenia Panu Adamowi Wawocznemu - Dyrektorowi Biura Związku pełnienia funkcji Koordynatora RIT Subregionu Zachodniego współfinansowanego ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL 2014-2020

209 KB

  

Uchwała nr 11/2015 w sprawie: zatwierdzenia projektu porozumienia z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

579 KB

  

Uchwała nr 12/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

4 059 KB

  

Uchwała nr 13/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2007 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 maja 2007 r., w sprawie wskazania przedstawiciela Związku do składu pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

675 KB

  

Uchwała nr 14/2015 w sprawie: poparcia starań Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie uruchomienia na Uczelni kierunku Turystyka i rekreacja

721 KB

  

Uchwała nr 15/2015 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

312 KB

  

Uchwała nr 16/2015 w sprawie: powołania grupy roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego

612 KB

  

Uchwała nr 17/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2014 rok

890 KB

  

Uchwała nr 18/2015 w sprawie: poparcia stanowiska samorządów z terenu Subregionu Zachodniego dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina

856 KB

  

Uchwała nr 19/2015 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

303 KB

  

Uchwała nr 20/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 8/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

307 KB

  

Uchwała nr 21/2015 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania i rozliczania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

662 KB

  

Uchwała nr 22/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego

272 KB

  

Uchwała nr 23/2015 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku do składu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej Województwa Śląskiego

125 KB

  

Uchwała nr 24/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powierzenia Panu Adamowi Wawocznemu - Dyrektorowi Biura Związku pełnienia funkcji Koordynatora RIT Subregionu Zachodniego współfinansowanego ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL 2014-2020

126 KB

  

Uchwała nr 25/2015 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego organizowania doradztwa zawodowego w różnych typach szkół

530 KB

  

Uchwała nr 26/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

698 KB

  

Uchwała nr 27/2015 w sprawie: poparcia stanowiska Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu nt. rozporządzenia dotyczącego połączenia RCKiK w Raciborzu z RCKiK w Katowicach

957 KB

  

Uchwała nr 28/2015 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2015 rok

363 KB

  

Uchwała nr 29/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 6/2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

122 KB

  

Uchwała nr 30/2015 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

62 KB

  

Uchwała nr 31/2015 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego rozwoju infrastruktury kolejowej
w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

563 KB

  

Uchwała nr 32/201 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 30/2015 dotyczącej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

37 KB

  

Uchwała nr 33/2015 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

152 KB

  

Uchwała nr 34/2015 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego powołanej uchwałą nr 6/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

143 KB

  

Uchwała nr 35/2015 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

77 KB

  

Uchwała nr 36/2015 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2015 rok

374 KB

  

Uchwała nr 37/2015 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu kolejowych połączeń regionalnych w rozkładzie jazdy pociągów 2015/2016 w Województwie Śląskim na linii Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki

555 KB

  

Uchwała nr 38/2015 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 1 do porozumienia nr  11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

1 584 KB

  

Uchwała nr 39/2015 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia ograniczeń lub zakazów    w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

134 KB

  

Uchwała nr 40/2015 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

75 KB

  

Uchwała nr 41/2015 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

157 KB

  

Uchwała nr 42/2015 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego powołanej uchwałą Zarządu Związku nr 16/2015 z dnia 11 maja 2015 r.

106 KB

  

Uchwała nr 43/2015 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanych zmian w systemie edukacji

203 KB

  

Uchwała nr 44/2015 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2016 rok

546 KB

  

Uchwała nr 45/2015 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2016 rok

209 KB

  

Uchwała nr 46/2015 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

63 KB

  

Uchwała nr 47/2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ-01.24.009/15

55 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys