O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Mapa strony

SUBREGION
BIP z regionu
Biuletyn Związku
Biuro
Członkowie
Dokumenty do pobrania
Działaj lokalnie
Działalność
Działalność Związku
Fundusze unijne
Galeria
Informacja prawnicza
Mapa strony
Nabór pracowników
Nowe wyzwania nowe możliwości
O regionie
Ogłoszenia
Polityka prywatności
Program Rozwoju Subregionu
Realizowane projekty
Regionalne Inwestycje Terytorialne 2014-2020
RSS
Sieć Dróg Głównych
Sieć WiMAX
Strona główna
Szukaj
Śląski System Informacji Turystycznej
Uchwały
Wiadomości z sieci
Wiadomości Związku
Władze
Z samorządu
Zamówienia publiczne
REGIONALNE INWESTYCJE TERYTORIALNE 2014-2020
Aktualności 2017
Aktualności RIT
Aktualności RIT 2016
Archiwum nabory
Czym jest RIT
Dokumenty strategiczne
Kontakt
Nabory
Rekomendacje
RIT co to jest
Sprawozdania RIT
Ważne linki
SIEĆ INFORMACJI DLA BIZNESU
SIEĆ INFORMACJI DLA BIZNESU
ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Internet w każdym domu...."
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, roll’upu oraz tablic informacyjnych na potrzeby Instytucji Pośredniczącej RIT RPO WSL
Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie "Internet w każdym domu..."
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI PANELISTY/EKSPERTA/SPECJALISTY PODCZAS DWUDNIOWEGO PANELU EKSPERCKIEGO ORGANIZOWANEGO W DNIACH 29 i 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU
Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 29 i 30 września 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorzą
Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 23 i 24 października br. na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca ..."
Usługa doradztwa technicznego w projekcie "Internet w każdym domu..."
Usługa ubezpieczenia sprzętu komputerowego PO IG „Internet w każdym domu..."
Wykonanie i dostarczenie 64 szt. tablic informacyjnych w projekcie "Internet w każdym domu..."
Wykonanie spotów informacyjno-edukacyjnych
Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny projektu "Internet w każdym domu..."
PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU
Aktualności PRSZ
Dokumenty PRSZ
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 2.1 Projekt "Internet dla wszystkich"
Działanie 2.1 Projekt "Miejska Sieć Szerokopasmowa"
Działanie 2.1 Projekt "Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój"
Działanie 2.2 Projekt "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"
Działanie 2.2 Projekt "Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju"
Działanie 2.2 Projekt "Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych"
Działanie 2.2 Projekt "Rybnicki System Informacji Przestrzennej"
Działanie 2.2 Projekt "System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim"
Działanie 2.2 Projekt "Żorski System usług publicznych"
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Działanie 4.1 Infrastruktura kultury
Działanie 4.1 Projekt "Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury"
Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 5.1 Projekt "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska"
Działanie 5.1 Projekt "Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki odry – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów gmina Krzanowice"
Działanie 5.2 Gospodarka odpadami
Działanie 5.2 Projekt "Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku"
Działanie 5.2 Projekt "Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku"
Działanie 5.2 Projekt "Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów"
Działanie 5.2 Projekt "Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku"
Działanie 5.2 Projekt "Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku"
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
Działanie 5.3 Projekt "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac"
Działanie 5.3 Projekt "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"
Działanie 6.1 Projekt "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju"
Działanie 6.1 Projekt "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Działanie 6.2.1 Projekt "Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika"
Działanie 6.2.1 Projekt "Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku - Boguszowicach"
Działanie 6.2.2 Projekt "Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury"
Działanie 6.2.2 Projekt "Rewitalizacja, przebudowa i adaptacja zdegradowanego obszaru poprzemysłowego w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja na potrzeby Centrum społeczno kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą"
Działanie 6.2.2 Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce - Leszczynach"
Działanie 6.2.2 Projekt "Zmiana funkcji hali widowiskowo – sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce - Leszczynach"
O Programie PRSZ
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne
Poddziałanie 3.2.2 Projekt "Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach"
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej
Poddziałanie 7.1.1 Projekt "Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju"
Poddziałanie 7.1.2 "Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski / Etap II"
Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syryni"
Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa"
Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem"
Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II"
Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933"
Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK78 i DW 932"
Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski / Etap I"
Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie"
Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z Autostradą A1"
Poddziałanie 7.1.2 Projekt "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudową i budową układu drogowego"
Priorytet II - Społeczeństwo Informacyjne
Priorytet III - Turystyka
Priorytet IV - Kultura
Priorytet V - Środowisko
Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast
Priorytet VII - Transport
Program Rozwoju Subregionu Zachodniego
PROJEKTY
Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej
Gmina z dobrą energią - zawieszki i ulotki
Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego
IP - Internetowy Portal Integracyjny Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - PO FIO
Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorzadowa w innym wymiarze
Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Partnerski Projekt „Pomysł na sukces” - IW EQUAL
Partnerski Projekt „tymRazem Śląskie!” - RPO WSL 2007 - 2013
Polsko – Czeskie Forum Gospodarcze - IW Interreg III A Mikroprojekty
Pomoc Techniczna RPO WSL - 2015rok
Pomoc Techniczna RPO WSL - 2016 rok
Pomoc Techniczna RPO WSL - 2017 rok
Pomoc Techniczna RPO WSL 2018 rok
Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja - INTERREG III A
Śląski System Informacji Turystycznej - RPO WSL 2007 - 2013
Śląskie. Pozytywna Energia... - RPO WSL 2007 - 2013
Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach
WIMAX
BIULETYN
Biuletyn 2006
Biuletyn 2007
Biuletyn 2008
Biuletyn 2009
Biuletyn 2010
Biuletyn 2011
DOKUMENTY DO POBRANIA
   Uchwały
   Uchwały
      Uchwały - Komisja Rewizyjna
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      Uchwały - Komisja Rewizyjna
      Uchwały - Zarząd
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
      Uchwały - Zarząd
      Uchwały - Zgromadzenie Ogólne
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
      Uchwały - Zgromadzenie Ogólne
   Statutowe
   Statutowe
   Stanowiska
   Stanowiska
      Stanowiska - Inne
      2006
      2011
      Stanowiska - Inne
      Stanowiska - Zarząd
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
      2009
      2010
      2011
      2013
      2015
      2016
      2017
      2018
      Stanowiska - Zarząd
      Stanowiska - Zgromadzenie
      2005
      2007
      2009
      2011
      2013
      2015
      Stanowiska - Zgromadzenie
   Sprawozdania
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   Sprawozdania
   Protokoły
   Protokoły
      Protokoły - Komisja Rewizyjna
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      Protokoły - Komisja Rewizyjna
      Protokoły - Zarząd
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
      Protokoły - Zarząd
      Protokoły - Zgromadzenie Ogólne
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
      Protokoły - Zgromadzenie Ogólne
   Inne
   Gospodarka Odpadami
   Inne
MAPA - CZŁONKOWIE
Czerwionka-Leszczyny
Gaszowice
Godów
Gorzyce
Jastrzębie-Zdrój
Jejkowice
Kornowac
Krzanowice
Krzyżanowice
Kuźnia Raciborska
Lubomia
Lyski
Marklowice
Mszana
Nędza
Pietrowice Wielkie
Powiat Raciborski
Powiat Rybnicki
Powiat Wodzisławski
Pszów
Racibórz
Radlin
Rudnik
Rybnik
Rydułtowy
Świerklany
Wodzisław Śląski
Żory
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys