O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.12.2015 Wnioski do oceny merytorycznej - konkurs 11.4.3 Kształcenie ustawiczne RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

28 grudnia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.12.2015 Wnioski do oceny merytorycznej - konkurs 7.4.2 Outplacement RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15

28 grudnia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.12.2015 Informacja dotycząca monitorowania skrzynek odbiorczych w systemach SEKAP/ePUAP ze względu na trwające prace Komisji Oceny Projektów

Z uwagi na wieloetapowość Komisji Oceny Projektów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przypomina Beneficjentom, iż obowiązuje elektroniczny system komunikacji, co oznacza konieczność bieżącego monitorowania skrzynek odbiorczych na platfor...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2015 Ogłoszenie o wynikach naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-003/15

Instytucja Zarządzająca (IZ) publikuje wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2015 Nowy Newsletter RPO WSL 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że z końcem grudnia br. uruchamiamy newsletter dotyczący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.12.2015 Ogłoszenie o wynikach naboru nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-005/15

Instytucja Zarządzająca (IZ) publikuje wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.12.2015 Zaktualizowana lista wniosków rekomendowana do oceny merytorycznej w ramach Konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 w ramach RPO WSL 2014-2020

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  RPO WSL 2014-2020, IZ przedstawia zaktualizowaną  listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.12.2015 Zaktualizowana lista wniosków rekomendowana do oceny merytorycznej w ramach Konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 w ramach RPO WSL 2014-2020

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.życzy Zespół Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.12.2015 Życzenia świąteczne

W związku z Zarządzeniem Nr 00032/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku informujemy, iż 24 grudnia 2015r. (czwartek) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach będzie nieczynny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.12.2015 24 grudnia 2015 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach będzie nieczynny

14 grudnia 2015 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.12.2015 Informacja o wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15

14 grudnia 2015 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.12.2015 Informacja o wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

W listopadzie br. ukazał się 4. tom albumu z serii „Śląskie do przodu!”, poświęconego prezentacji wybranych inwestycji zrealizowanych przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.12.2015 Siła ludzi i potencjał miejsc

Publikujemy zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Śląskiego Listę projektów wybranych do dofinansowania stanowiącą wynik naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i g...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.12.2015 Baza konkurencyjności uruchomiona!

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2015 Życzenia świąteczne

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.życzy Zespół Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2015 24 grudnia 2015 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach będzie nieczynny

W związku z Zarządzeniem Nr 00032/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku informujemy, iż 24 grudnia 2015r. (czwartek) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach będzie nieczynny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2015 Informacja o wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15

14 grudnia 2015 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2015 Informacja o wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

14 grudnia 2015 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.12.2015 Siła ludzi i potencjał miejsc

W listopadzie br. ukazał się 4. tom albumu z serii „Śląskie do przodu!”, poświęconego prezentacji wybranych inwestycji zrealizowanych przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.12.2015 Ogłoszenie o wynikach naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15

Publikujemy zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Śląskiego Listę projektów wybranych do dofinansowania stanowiącą wynik naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i g...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.12.2015 Przesunięcia terminu zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie oraz 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Do 31 marca 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów z obszaru Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Działanie 4.5.1 typ projektu 4, Działanie 4.5.2) oraz do 29 lutego 2016 r.- Działanie 4.5.2  typ projektu 1-3.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2015 Ogłoszenie o wynikach naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15

Do 31 marca 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów z obszaru Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Działanie 4.5.1 typ projektu 4, Działanie 4.5.2) oraz do 29 lutego 2016 r.- Działanie 4.5.2  typ projektu 1-3.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2015 Przesunięcia terminu zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie oraz 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  RPO WSL 2014-2020, IZ przedstawia listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2015 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Beneficjenci środków unijnych mogą już publikować zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2015 Baza konkurencyjności uruchomiona!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, iż ze względu na brak modułu w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) dotyczącego bazy danych uczestników projektu, zostało przyjęte poniższe rozwiązanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2015 Informacja na temat bazy danych osobowych uczestników oraz bazy personelu projektów realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

IZ informuje, że kwestia poprawnego wyboru wskaźników, dotyczy naborów: nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15, nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 oraz nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2015 Dotyczy konkursów z Poddziałań 11.1.1, 11.1.2 oraz 11.1.3 tj. poprawnego wyboru wskaźników w systemie LSI

W związku z zakończonymi  konsultacjami społecznymi dotyczącymi propozycji kryteriów oceny projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca RPO WSL przedstawia listę odpowiedzi do uwag dotyczących kryteriów Poddziałań 11.2.1 - ZIT, 11.2.2 -RIT, 11.2.3 - konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2015 Podsumowanie konsultacji społecznych

W listopadzie br. miała miejsce premiera 4. tomu albumu z serii „Śląskie do przodu!”, poświęconego prezentacji wybranych inwestycji zrealizowanych przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2015 Inwestycje warte poznania

9 grudnia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny merytorycznej.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2015 Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs 7.3.3 Promocja samozatrudnienia RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15

Współpraca naukowców z przedsiębiorcami - efektywne instrumenty wsparcia innowacji w perspektywie 2014-2020Zapraszamy do oglądania transmisji on-line14 grudnia 2015 r., 9:30 – 13:45
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.12.2015 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  RPO WSL 2014-2020, IZ przedstawia listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.12.2015 Baza konkurencyjności uruchomiona!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Beneficjenci środków unijnych mogą już publikować zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.12.2015 Informacja na temat bazy danych osobowych uczestników oraz bazy personelu projektów realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, iż ze względu na brak modułu w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) dotyczącego bazy danych uczestników projektu, zostało przyjęte poniższe rozwiązanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.12.2015 Przekaz na żywo z konferencji: Współpraca naukowców z przedsiębiorcami - efektywne instrumenty wsparcia innowacji w perspektywie 2014-2020

Współpraca naukowców z przedsiębiorcami - efektywne instrumenty wsparcia innowacji w perspektywie 2014-2020Zapraszamy do oglądania transmisji on-line14 grudnia 2015 r., 9:30 – 13:45
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.12.2015 Dotyczy konkursów z Poddziałań 11.1.1, 11.1.2 oraz 11.1.3 tj. poprawnego wyboru wskaźników w systemie LSI

IZ informuje, że kwestia poprawnego wyboru wskaźników, dotyczy naborów: nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15, nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 oraz nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.12.2015 Podsumowanie konsultacji społecznych

W związku z zakończonymi  konsultacjami społecznymi dotyczącymi propozycji kryteriów oceny projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca RPO WSL przedstawia listę odpowiedzi do uwag dotyczących kryteriów Poddziałań 11.2.1 - ZIT, 11.2.2 -RIT, 11.2.3 - konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.12.2015 Inwestycje warte poznania

W listopadzie br. miała miejsce premiera 4. tomu albumu z serii „Śląskie do przodu!”, poświęconego prezentacji wybranych inwestycji zrealizowanych przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.12.2015 Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs 7.3.3 Promocja samozatrudnienia RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15

9 grudnia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny merytorycznej.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.12.2015 Przekaz na żywo konferencji 'Współpraca naukowców z przedsiębiorcami - efektywne instrumenty wsparcia innowacji w perspektywie 2014-2020'

Współpraca naukowców z przedsiębiorcami - efektywne instrumenty wsparcia innowacji w perspektywie 2014-2020Zapraszamy do oglądania transmisji on-line14 grudnia 2015 r., 9:30 – 14:45
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.12.2015 Przekaz na żywo konferencji

Współpraca naukowców z przedsiębiorcami - efektywne instrumenty wsparcia innowacji w perspektywie 2014-2020Zapraszamy do oglądania transmisji on-line14 grudnia 2015 r., 9:30 – 14:45
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.12.2015 Wizyty studyjne z warsztatem design thinking - zapraszamy

Zastanawiasz się czy warto realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego? Chciałbyś poznać metody ich tworzenia? Ciekawią cię opinie osób, które skorzystały z dofinansowania unijnego? Jeśli tak, musisz wziąć udział w wizytach studyjnych połączonych z warsztatem design thinking.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.12.2015 Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs 11.4.3 Kształcenie ustawiczne RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

4 grudnia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2015 Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs 11.4.3 Kształcenie ustawiczne

4 grudnia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2015 Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

4 grudnia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski po uzupełnieniu wymogów formalnych, które zostały przekazane do oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2015 Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 Instytucja Zarządzająca przedstawia harmonogram etapów oc...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.12.2015 Współpraca naukowców z przedsiębiorcami - efektywne instrumenty wsparcia innowacji w perspektywie 2014-2020.

Jakie projekty innowacyjne będą finansowane w ramach RPO WSL 2014-2020? Jak skutecznie likwidować bariery współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami? W jaki sposób innowacja infrastrukturalna łączy się ze społeczną? Na te pytania będziemy chcieli znaleźć odpowiedzi podczas konferen...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.12.2015 Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

4 grudnia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski po uzupełnieniu wymogów formalnych, które zostały przekazane do oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.12.2015 Przekazanie wniosków do oceny formalnej - Poddziałanie 7.4.2 Outplacement

4 grudnia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski, które zostały przekazane do oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.12.2015 Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

4 grudnia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski po uzupełnieniu wymogów formalnych przekazane do oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys