O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.01.2016 Zaproszenie na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.01.2016 Plan ewaluacji RPO WSL 2014-2020

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możli...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.01.2016 Zaktualizowany Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

19 stycznia 2016 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (OFIP RPO WSL 2014-2020) wersja 2 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.01.2016 Urban Innovative Actions – zapraszamy do składania wniosków

15 grudnia 2015 r. Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.01.2016 Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 w ramach RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działan...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.01.2016 Jak dodawać załączniki do wniosku o dofinasowanie w LSI 2014

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2016 Przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej - projekty konkursowe nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15

13 stycznia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15. Podczas posiedzenia wylosowano jeden wniosek przekazany do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu po ocenie formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2016 Aktualizacja informacji dotyczącej baz danych osobowych uczestników oraz bazy personelu projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020

Do 18 stycznia br. (godz. 15.00) można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2. Innowacje w MSP nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2016 Przekazanie wniosków do oceny merytorycznej - konkurs 11.4.3 Kształcenie ustawiczne nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

Przedstawiamy skróconą instrukcję dodawania załączników do wniosku w systemie LSI 2014
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2016 Przedłużenie terminu naboru w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15

Do 29 stycznia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów z obszaru wsparcia sektora ekonomii społecznej w regionie (nabór nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2016 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS składanego poza systemem LSI

Z dniem 13 stycznia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 (w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2016 Jak dodawać załączniki do wniosku o dofinasowanie w LSI 2014

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej złożonych w konkursie RPO WSL 2014-2020 z  Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15, w związku z zakończoną oceną formalną wnios...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2016 Przedłużenie terminu naboru wniosków z poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15

Informujemy o zbliżającym się zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2016 Aktualizacja informacji dotyczącej baz danych osobowych uczestników oraz bazy personelu projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020

Do 18 stycznia br. (godz. 15.00) można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2. Innowacje w MSP (nabór nr:RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2016 Przedłużenie terminu naboru wniosków dla działania 3.2. Innowacje w MŚP, nr: RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15

13 stycznia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15. Podczas posiedzenia wylosowano jeden wniosek przekazany do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu po ocenie formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2016 Przekazanie wniosków do oceny merytorycznej - konkurs 11.4.3 Kształcenie ustawiczne nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

Do 18 stycznia br. (godz. 15.00) można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2. Innowacje w MSP nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2016 Przedłużenie terminu naboru w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15

Przedstawiamy skróconą instrukcję dodawania załączników do wniosku w systemie LSI 2014
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2016 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS składanego poza systemem LSI

Do 29 stycznia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów z obszaru wsparcia sektora ekonomii społecznej w regionie (nabór nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2016 Jak dodawać załączniki do wniosku o dofinasowanie w LSI 2014

Z dniem 13 stycznia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 (w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2016 Przedłużenie terminu naboru wniosków z poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej złożonych w konkursie RPO WSL 2014-2020 z  Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15, w związku z zakończoną oceną formalną wnios...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2016 Obowiązkowe szkolenia dla ekspertów oceniających wnioski w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy o zbliżającym się zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2016 Przedłużenie terminu naboru wniosków dla działania 3.2. Innowacje w MŚP, nr: RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15

Do 18 stycznia br. (godz. 15.00) można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2. Innowacje w MSP (nabór nr:RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2016 Przekazanie wniosków do oceny merytorycznej - konkurs 11.4.3 Kształcenie ustawiczne nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

13 stycznia 2015 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15. Podczas posiedzenia wylosowano jeden wniosek przekazany do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu po ocenie formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2016 Przedłużenie terminu naboru w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15

Do 18 stycznia br. (godz. 15.00) można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2. Innowacje w MSP nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2016 Jak dodawać załączniki do wniosku o dofinasowanie w LSI 2014

Do 29 stycznia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów z obszaru wsparcia sektora ekonomii społecznej w regionie (nabór nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2016 Przedłużenie terminu naboru wniosków z poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15

Z dniem 13 stycznia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 (w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2016 Obowiązkowe szkolenia dla ekspertów oceniających wnioski w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej złożonych w konkursie RPO WSL 2014-2020 z  Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15, w związku z zakończoną oceną formalną wnios...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2016 Wnioski do oceny merytorycznej konkursu - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

Informujemy o zbliżającym się zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2016 Zbliżający sie termin zakończenie naboru projektów dla Działania 3.2 – Innowacje w MŚP

Informacja dotycząca danych kontaktowych w systemie LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2016 Dane kontaktowe w LSI 2014

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.01.2016 Jak dodawać załączniki do wniosku

Przedstawiamy skróconą instrukcję dodawania załączników do wniosku w systemie LSI 2014
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.01.2016 Przedłużenie terminu naboru wniosków z poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15

Do 29 stycznia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów z obszaru wsparcia sektora ekonomii społecznej w regionie (nabór nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.01.2016 Obowiązkowe szkolenia dla ekspertów oceniajace wnioski w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Z dniem 13 stycznia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 (w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.01.2016 Wnioski do oceny merytorycznej konkursu - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej złożonych w konkursie RPO WSL 2014-2020 z  Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15, w związku z zakończoną oceną formalną wnios...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.01.2016 Przedłużenie terminu naboru wniosków

Do 29 stycznia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów z obszaru wsparcia sektora ekonomii społecznej w regionie (nabór nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.01.2016 Informacja dla oceniających projekty w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Z dniem 13 stycznia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 (w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.01.2016 Wnioski do oceny merytorycznej - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej złożonych w konkursie RPO WSL 2014-2020 z  Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15, w związku z zakończoną oceną formalną wnios...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.01.2016 Zbliżający sie termin zakończenie naboru projektów dla Działania 3.2 – Innowacje w MŚP

Informujemy o zbliżającym się zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2016 Problemy z dostępem do LSI 2014

Informujemy, iż dostęp do systemu LSI 2014 został przywrócony.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.01.2016 Dane kontaktowe w LSI 2014

Informacja dotycząca danych kontaktowych w systemie LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.01.2016 Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2016 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020; nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-038/15 w trybie pozakonkursowym, komisja oceny projektów dokonała pozytywnej oceny formalno-merytorycznej wnio...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.01.2016 Przedłużenie terminu naborów wniosków dla poddziałań 11.1.1; 11.1.2; 11.1.3

W związku z trwającym procesem legislacyjnym nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który Sejm przyjął dnia 29 grudnia 2015r., nastąpiło przedłużenie wszystkich trwających naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałań 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wyso...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys