O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.04.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.04.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.04.2016 Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Regionalnego

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na rok 2016
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.04.2016 Projekt wybrany do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych - tryb pozakonkursowy

Publikujemy wyniki naboru nr RPSL.09.02.07- IZ.01-24-004/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.04.2016 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.04.2016 Przerwa techniczna w działaniu stron cc.sekap.pl oraz cc1.pub.sekap.pl

Informujemy, że z przyczyn technicznych 27 kwietnia 2016 r. pomiędzy 8:00 - 10:00 strona cc.sekap.pl oraz cc1.pub.sekap.pl będzie niedostępna.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2016 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów”

Do 30 maja 2016 r. można składać oferty na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2016 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Do 24 maja 2016 r. można składać oferty na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2016 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie analizy

Do 30 maja 2016 r. można składać oferty na przeprowadzenie analizy pt.  Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których niezbędne będzie tworzenie CKZiU
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2016 Wnioski przekazane do oceny formalnej - Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Publikujemy listę uzupełnionych wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2016 Wnioski skierowane do oceny merytorycznej w ramach Działania 11.2 Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej złożonych w następujących konkursach: RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-051/16 dotyczących Poddziałania 11.2.1 oraz 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.04.2016 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 06.01.00-IZ.01-24-015/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 19.04.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 670/108/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 06.01.00-IZ.01-24-015/15 dla Dzia...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.04.2016 Projekt wybrany do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.04.2016 Wybrano do dofinansowania projekty pozakonkursowe dla Działania 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych dla Działania 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia ‒ projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.04.2016 Konkursy na projekty o następujących tematach: Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło dwa konkursy: POWR.04.01.00-IZ-00-003/16 oraz POWR.04.01.00-00-004/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.04.2016 Wydłużenie oceny złożonych wniosków - działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-031/15 uległ zmianie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.04.2016 Harmonogram oceny projektów Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-051/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.04.2016 Harmonogram oceny projektów Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2016 Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2016 Harmonogram oceny projektów Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2016 Pierwszy nabór w trybie konkursowym ZIT/RIT rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto pierwszy w województwie śląskim i jednocześnie w Polsce nabór w trybie konkursowym dotyczący Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2016 Przedłużenie terminu oceny formalnej konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości uprzejmie informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej dla projektów złożonych w konkursie nr: RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2016 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15 -  4 typ projektu - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.04.2016 Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Publikujemy listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ01-24-053/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.04.2016 URBACT III

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.04.2016 Wydłużenie oceny złożonych wniosków - działanie 10.2

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdr...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.04.2016 Podniebny piknik

Krótki lot balonem nad malowniczym Parkiem Śląskim – to główna nagroda, jaka czeka na Ciebie podczas pikniku „Fundusze – to działa!”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.04.2016 Przerwa w dostępie do Lokalnego Systemu Informatycznego

5 kwietnia 2016 r. nastąpi przerwa w dostępie do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.04.2016 Dni Otwarte Funduszy Europejskich – WŁĄCZ SIĘ!

Od 12 do 15 maja br. w całej Polsce zapraszamy do poznania unijnych projektów. To okazja do zaprezentowania efektów, jakie wnoszą oraz promocji ich autorów i przedsiębiorczego myślenia.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.04.2016 Nabór projektów w obszarze Działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia lub organizacje pozarządowe od 29 kwietnia 2016 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów związanych z zakupem wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.04.2016 Sposób rozliczenia ulg z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS

Informacja dotycząca prawidłowego rozliczania wynagrodzeń
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2016 Zmiany regulaminów konkursów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni niektórych postanowień regulaminów konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. kwestii dotyczących wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej oraz zapis...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2016 Zmiana Regulaminu Konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały nr 555/104/V/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zatwierdził zmiany doprecyzowujące zapisy Regulaminu konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowany harmonogram dla konkursu w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2016 I posiedzenie Komitetu Monitorującego w bieżącym roku

Członkowie Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, którzy stanowią niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Programu, spotkali się po raz pierwszy w tym roku. Na posiedzeniu przyjęty został kolejny pakiet kryteriów wyboru projektów, co pozwol...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2016 Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Informacja dotycząca prawidłowego rozliczania wynagrodzeń
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2016 Sposób rozliczenia ulg z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dotyczącego Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2016 Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

14 marca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16 dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2016 Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Główny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Częstochowie będą czynne w piątek 25 marca br. do godz. 13: 00.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2016 Wielkanoc 2016

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys