O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.08.2016 do wykorzystania lub usuniecia

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu  nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregion Północny. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2016 Przekazanie wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny oraz RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregion Północny

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy przedstawia listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach dwóch konkursów: RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 oraz RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2016 Przedłużenie terminów rozstrzygnięcia konkursów z podziałań 4.5.1. i 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie na wrzesień  2016 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2016 Przypomnienie ważnej informacji przy kończącym się naborze wniosków dla działania 1.2 - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem konkursu, wniosek o dofinansowanie wypełniony w Lokalnym Systemie Informatycznym należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 30 sierpnia 2016 r. do godziny 12:00.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2016 Wyniki oceny formalnej konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 - Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Publikujemy zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie oraz skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2016 Baza Usług Rozwojowych – nowa odsłona Rejestru Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Nowej nazwie towarzyszy również zmiana domeny internetowej. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony nowym - uslugirozwojowe.parp.gov...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2016 Ogłoszenia o naborach opublikowane 31 sierpnia 2016 r.

Informujemy, że opublikowaliśmy dziesięć ogłoszeń o naborach w ramach rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia oraz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.08.2016 Informacja o wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosków na KOP - konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16

W związku z pozytywną oceną formalną wniosku, który podlegał uzupełnieniu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.08.2016 Baza Usług Rozwojowych – nowa odsłona Rejestru Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Nowej nazwie towarzyszy również zmiana domeny internetowej. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony nowym - uslugirozwojowe....
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.08.2016 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregion Północny

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregion Północny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.08.2016 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.08.2016 Ogłoszenia o naborach opublikowane 31 sierpnia 2016 r.

nformujemy, że opublikowaliśmy dziesięć ogłoszeń o naborach w ramach rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia oraz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.08.2016 Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w konkursach dla RIT

Informujemy, że zakończyła się procedura wyboru projektów w konkursach RIT PŁD. oraz RIT ZACH. dotyczących infrastruktury kształcenia zawodowego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.08.2016 Ogłoszenia o naborach opublikowane 26 sierpnia 2016 r.

Informujemy, że 26 sierpnia 2016 r. zostało opublikowanych pięć ogłoszeń o naborach w ramach nastęujących Poddziałań: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, Rozwój usług społecznych – konkurs, Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT oraz infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.08.2016 Wnioski skierowane do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16

Publikujemy listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 dotyczących Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.08.2016 Przedłużenie terminów rozstrzygnięcia konkursów z infrastruktury kształcenia zawodowego

Instytucja Organizująca Konkurs dla  poddziałania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie na wrzesień  2016 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2016 Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w konkursach dla RIT

Informujemy, że zakończyła się procedura wyboru projektów w konkursach RIT PŁD. oraz RIT PŁN. dotyczących infrastruktury kształcenia zawodowego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2016 Zmiany w regulaminach konkursów - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych oraz Promocja samozatrudnienia

Przedstawiamy wykaz zatwierdzonych zmian w regulaminach konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2016 Kolejne etapy oceny wniosków w naborach dotyczących zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Przedstawiamy listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej (RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16,RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16)  oraz wynik oceny formalnej konkursu (RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2016 Do wykorzystania

Przedstawiamy wykaz planowanych zmian w regulaminach konkursów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2016 Planowane zmiany w regulaminach konkursów poddziałań: 7.3.1; 7.3.2; 7.3.3, dotyczących promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

W konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, ogłoszonym w ramach Poddziałania 7.3.3 - Promocja samozatrudnienia RPO WSL, dla projektów określono wymóg 5% wkładu własnego (tj. 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2016 Konkurs w ramach Podziałania 7.3.3 RPO WSL – określanie wkładu własnego w LSI

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji harmonogramów etapów oceny w ramach konkursów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2016 Aktualizacja harmonogramów etapów oceny w ramach konkursów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego włączyła następujące szkolenia: Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinanso...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2016 Obowiązkowy program szkolenia dla osób oceniających projekty - Europejski Fundusz Społeczny

Publikujemy aktualną Listę  projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2016 Aktualizacja wyników oceny w konkursie nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Informujemy, że zakończyła się procedura wyboru projektów w konkursach RIT/ZIT dotyczących szkolnictwa zawodowego.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2016 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2016 Wyniki konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-042/16 Poddziałanie Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

Publikujemy wyniki konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-042/16 oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2016 Zmiany w Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań: 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 RPO WSL

Przedstawiamy wykaz planowanych zmian w regulaminach konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2016 Wnioski skierowane do oceny merytorycznej w konkursach: RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16 oraz RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16

Przedstawiamy listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2016 Wnioski skierowane do oceny merytorycznej w konkursach: RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16 oraz RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16

Przedstawiamy listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach dwóch konkursów: RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16 oraz RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2016 Negatywna ocena formalna wniosków złożonych na konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 (RIT Subregion Północny)

Informujemy, że w ramach konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 wszystkie wnioski zostały ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.08.2016 Planowane zmiany w regulaminach konkursów poddziałań: 7.3.1; 7.3.2; 7.3.3, dotyczących promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

Przedstawiamy wykaz planowanych zmian w regulaminach konkursów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.08.2016 Obowiązkowy program szkolenia dla osób oceniających projekty - Europejski Fundusz Społeczny

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego włączyła następujące szkolenia: Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinanso...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.08.2016 Harmonogramy etapów oceny wniosków dla zakończonych konkursów

Informujemy, że 27 lipca br. zakończyły się nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów nr  RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16,  RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16,
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.08.2016 Przekazanie wniosków do oceny formalnej w konkursie nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 - poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu z poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych –  RIT Subregion Południowy. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.08.2016 Przekazanie wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodni

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodni. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.08.2016 Aktualizacja wyników oceny w konkursie nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Publikujemy aktualną Listę  projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.08.2016 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Informujemy, że zakończyła się procedura wyboru projektów w konkursach RIT/ZIT dotyczących szkolnictwa zawodowego.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.08.2016 Przekazanie wniosków do oceny formalnej w konkursie dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu z poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych –  RIT Subregion Południowy. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2016 Konkurs w ramach Podziałania 7.3.3 RPO WSL – określanie wkładu własnego w LSI

W konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, ogłoszonym w ramach Poddziałania 7.3.3 - Promocja samozatrudnienia RPO WSL, dla projektów określono wymóg 5% wkładu własnego (tj. 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2016 Aktualizacja harmonogramów etapów oceny w ramach konkursów

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji harmonogramów etapów oceny w ramach konkursów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2016 do wykorzystania

I
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2016 do wykorzystania

Informujemy, że zakończyła się procedura wyboru projektów w konkursach RIT/ZIT dotyczących szkolnictwa zawodowego.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2016 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Informujemy, że 27 lipca br. zakończyły się nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów nr  RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16,  RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16,
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2016 Harmonogramy etapów oceny wniosków do zakończonych konkursów

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu z poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych –  RIT Subregion Południowy. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2016 Przekazanie wniosków do oceny formalnej w konkursie dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodni. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2016 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodni

W dniu 5 sierpnia 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2016 Informacja o wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16

Inormujemy, że zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.08.2016 Aktualizacji harmonogramów etapów oceny w ramach konkursów

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji harmonogramów etapów oceny w ramach konkursów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys