O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.11.2017 Rozstrzygnięcie konkursów dla OSI dot. poddziałań 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naborów nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17 oraz RPSL.10.02.03-IZ.01-24-181/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2017 Rozstrzygnięcie naborów dla poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego

28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 dla poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2017 Rozstrzygniecie naboru wniosków o dofinasowanie z działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę

28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16 dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony dodatkowy nabór kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2017 Poszukiwani kandydaci na ekspertów do oceny projektów

28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2017 Zaktualizowana lista wybranych projektów do dofinasowania w ramach konkursu 11.4.1. Kształcenie ustawiczne - ZIT Subregionu Centralnego

Dostępne są już kalendarze-planery na grudzień. Wydrukuj i zaplanuj sobie dobre zakończenie roku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2017 Zaplanuj koniec roku z Funduszami Europejskimi

Od 29 grudnia 2017 roku będzie można składać wnioski w naborach z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego, mieszkalnictwa socjalnego, rewitalizacji, efektywności energetycznej, OZE i gospodarki niskoemisyjnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2017 Ostatnie nabory wniosków w 2017 roku!

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przedłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2017 Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego

28 listopada 2017r. Zarząd Województwa Śląskiego, zaktualizował Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok w ramach RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.11.2017 Wydłużenie naboru dla konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informujemy, że wnioski w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 można składać do 28 grudnia 2017r. do godz. 12:00.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.11.2017 Rozpoczęliśmy ocenę merytoryczną wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów w ramach konkursuz działania 3.2. Innowacje w MŚP

Rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów od negatywnej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.11.2017 Webinar: Kwalifikowalność podatku VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w webinarze, czyli godzinnym szkoleniu prowadzonym przez internet 30 listopada br. (czwartek).STARTUJEMY o 11:00
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.11.2017 Zaktualizowana lista wybranych projektów do dofinasowania w ramach konkursu z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.11.2017 Webinar: Kwalifikowalność podatku VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020

Od sierpnia 2014 nieprzerwanie trwają prace nad LSI2014 mające na celu rozwój i doskonalenie systemu. Prezentujemy jak w miarę upływu czasu rozrastał się system.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.11.2017 LSI2014 - 4 lata rozwoju systemu

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-109/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.11.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii– RIT Subregionu Południowego

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.11.2017 Rozstrzygnięcie po autokontroli w ramach konkursu z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

21 listopada 2017 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 11.2 wraz z załącznikami. Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.2

Ze względu na kontynuowanie prac technicznych platformy PeUP SEKAP (www.sekap.pl) od 20 listopada 2017 r. do 22 listopada 2017 r. nie będzie możliwości automatycznego przesyłania dokumentów z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) do SEKAP-u.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.11.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT Subregionu Centralnego

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów:RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17; RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.11.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów poddziałań 11.2.1-3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

14 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 11.1 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.1

Projekt wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.11.2017 LSI2014 - 4 lata rozwoju systemu

Od sierpnia 2014 nieprzerwanie trwają prace nad LSI2014 mające na celu rozwój i doskonalenie systemu. Prezentujemy jak w miarę upływu czasu rozrastał się system.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.11.2017 LSI - 4 lata rozwoju systemu

Od sierpnia 2014 nieprzerwanie trwają prace nad LSI2014 mające na celu rozwój i doskonalenie systemu. Prezentujemy jak w miarę upływu czasu rozrastał się system.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.11.2017 Rozstrzygnięcie po autokontroli w ramach konkursu z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.11.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii– RIT Subregionu Południowego

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-109/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.11.2017 Rozstrzygnięcie po autokontroli w ramach konkursu z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.2

21 listopada 2017 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 11.2 wraz z załącznikami. Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.1

14 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 11.1 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ze względu na kontynuowanie prac technicznych platformy PeUP SEKAP (www.sekap.pl) od 20 listopada 2017 r. do 22 listopada 2017 r. nie będzie możliwości automatycznego przesyłania dokumentów z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) do SEKAP-u.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT Subregionu Centralnego

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów poddziałań 11.2.1-3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów:RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17; RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.1

14 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 11.0 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ze względu na planowane prace techniczne na platformie PeUP SEKAP (www.sekap.pl) 17 listopada 2017 r. od godziny 14:00 do 18 listopada 2017 r. do godziny 18:00, Lokalny System Informatycznym (LSI 2014) również będzie niedostępny w tym czasie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.11.2017 Projekt wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym z poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny

Projekt wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ze względu na planowane czasowe wyłączenie platformy SEKAP 17 listopada 2017 r. od godziny 16:00 do 18 listopada 2017 r. do godziny 12:00 w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014) nie będzie możliwości automatycznego przekazywania dokumentów do SEKAP.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.11.2017 Ocena formalna w ramach konkursu z poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej oraz szczegółowy harmonogram konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.11.2017 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu

W imieniu organizatora – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach – zapraszamy na konferencję „Fundusze Europejskie dla firm – znajdź wsparcie na rozwój biznesu”. Wydarzenie będzie miało miejsce 15 listopada w Hotelu Altus Prestige w Katowicach, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczoś...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.11.2017 Utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach

14 listopada 2017r. (wtorek) od godziny 15:00 nastąpią utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.11.2017 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu

W imieniu organizatora – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach –zapraszamy na konferencję „Fundusze Europejskie dla firm – znajdź wsparcie na rozwój biznesu”. Wydarzenie będzie miało miejsce 15 listopada w Hotelu Altus Prestige w Katowicach, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczośc...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.11.2017 Lista wniosków złożnonych w konkursie z poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.11.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii dla RIT Subregionu Zachodniego

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.11.2017 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

7 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.11.2017 Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddziałań dotyczących 'Zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.11.2017 Wnioski o dofinansowanie złozone w ramach konkursu z poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.11.2017 Listy wniosków złożonych w konkursach z podziałań 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Przedstawiamy listy złożonych wniosków w ramach konkursów RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17, RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17.     
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys