O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.02.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT oraz Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.02.2017 Nowe strony internetowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uruchomił dwie nowe strony internetowe poświęcone projektom Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2017 Zakończenie naboru wniosków z Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

8 lutego br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2017 Komunikat dotyczący Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP i ePUAP

Już od 24 marca 2017 r.można składać wnioski w konkursie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2017 Nabór wniosków dla Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17)

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach po etapie oceny formalnej, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 w ramach RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2017 Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 11.4.3 aktualizacja

W związku z zakończeniem naboru wniosków zamieszczamy szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2017 Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 30 stycznia 2017 r. realizację umowy na m.in. bieżący monitoring projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. 'watch dog' projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2017 Monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. 'watch dog' projektów.

Już od 24 marca 2017 r.mażna składać wnioski w konkursie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2017 Nabór wniosków dla Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów wprowadziliśmy usprawnienie dotyczące przesyłania wniosków o płatność za pomocą platformy SEKAP bezpośrednio z poziomu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2017 Usprawnienie w zakresie przesyłania wniosków o płatność za pomocą platformy SEKAP w ramach LSI 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16 dot. Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2017 Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16

Informujemy, że opublikowaliśmy cztery ogłoszenia o naborach w ramach Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych dla RIT i ZIT.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2017 Ogłoszenia o naborach opublikowane 17 lutego 2017 r.

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2017 Monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. 'watch dog' projektów.

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 30 stycznia 2017 r. realizację umowy na m.in. bieżący monitoring projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. 'watch dog' projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2017 Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 11.4.3 aktualizacja

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach po etapie oceny formalnej, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 w ramach RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2017 Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16

W związku z zakończeniem naboru wniosków zamieszczamy szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2017 Monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. 'watch dog' projektów.

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 30 stycznia 2017 r. realizację umowy na m.in. bieżący monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. 'watch dog' projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2017 Nabór wniosków dla Poddziałania 9.2.4 (konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17)

Informujemy, że opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.02.2017 Usprawnienie w zakresie przesyłania wniosków o płatność za pomocą platformy SEKAP w ramach LSI 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów wprowadziliśmy usprawnienie dotyczące przesyłania wniosków o płatność za pomocą platformy SEKAP bezpośrednio z poziomu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.02.2017 Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16 dot. Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.02.2017 Ogłoszenia o naborach opublikowane 17 lutego 2017 r.

Informujemy, że opublikowaliśmy cztery ogłoszenia o naborach w ramach Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych dla RIT i ZIT.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.02.2017 Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregionu Centralnego

W związku ze zwrotem 1 wniosku o dofinansowanie z etapu oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.02.2017 Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie z Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT PŁN (RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16)

Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin składania wniosków aplikacyjnych w konkursie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.02.2017 Usprawnienia w zakresie sposobu wprowadzania danych do Modułu Personelu Projektu w ramach LSI 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)

Informujemy o wprowadzonych zmianach w Module Personel Projektu LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2017 Wnioski złożone w konkursach w ramach Poddziałania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT, 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2017 Szczegółowy harmonogram konkursu z Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT (RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16)

Wojewódzki Urzad Pracy jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) po zakończeniu naboru wniosków przedstawia jego szczegółowy harmonogram.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.02.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT (RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16)

7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.02.2017 Zmiana termin naboru wniosków w ramach konkursów z Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16)

W związku z wejściem w życie dwóch ustaw reformujących system edukacji: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zmianie uległy regulaminy konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.02.2017 Ruszyła ocena merytoryczna w ramach procedury odwoławczej dla konkursu z Działania 3.2. Innowacje w MŚP (RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15)

Rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów od negatywnej oceny formalnej oraz merytorycznej w ramach konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT (RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16)

7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2017 Aktualizacja wyników konkursu z Poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs (RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16)

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2017 Zmiana termin naboru wniosków w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

W związku z wejściem w życie dwóch ustaw reformujących system edukacji: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zmianie uległy regulaminy konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT ZACH.(RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16)

31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT PŁD (RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/16)

31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2017 Wyniki konkursu z Poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs (RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16)- aktualizacja

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2017 Nowe, wymagane szkolenia na Platformie Oceniających Projekty (POP EFS)

6 lutego 2017 r. powiększono pakiet obligatoryjnych szkoleń dla ekspertów oceniających wnioski.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2017 Zmiana termin naboru wniosków w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Informujemy, że w związku z wejściem w życie dwóch ustaw reformujących system edukacji: ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zmianie uległ Regulamin konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. W związku z powyższym został ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.02.2017 Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego

Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiegowybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 dla Działania: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawia...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.02.2017 Ruszyła ocena merytoryczna w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów od negatywnej oceny formalnej oraz merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.02.2017 Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/16 Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego

Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/16 dla Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/4.3.2. Efektywność energetyczna i odna...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.02.2017 Aktualizacja szczegółowych harmonogramów konkursów (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach)

W związku z wydłużeniem terminu rozstrzygnięcia czterech konkursów, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przedstawia aktualizację szczegółowych harmonogramów trwających konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.02.2017 Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące danych wprowadzanych do LSI 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Informacja dotycząca sposobu wykazywania w LSI 2014 w module Personel projektu danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie w formie umowy o dzieło, dodatku zadaniowego lub zadaniowego czasu pracy.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.02.2017 Wnioski złożone w konkursach w ramach Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT oraz Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.02.2017 Stanowisko IZ RPO WSL 2014-2020 dot. danych wprowadzanych do LSI 2014-2020

Informacja dotycząca sposobu wykazywania w LSI 2014 w module Personel projektu danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie w formie umowy o dzieło, dodatku zadaniowego lub zadaniowego czasu pracy.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.02.2017 Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16)

27 stycznia 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.    
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys