O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


20.03.2018 Wyniki oceny formalnej konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17

15 marca 2018r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku

Zapraszamy wnioskodawców i beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego do zapoznania się ze zaktualizowaną instrukcją wypełniania bazy personelu w LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Aktualizacja instrukcji wypełniania bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla beneficjentów i wnioskodawców EFS

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – OSI Bytom

Przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie z poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego

Przedstawiamy zaktualizowaną listę akredytacji dla ekspertów RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Aktualizacja listy akredytacji przyznanych ekspertom RPO WSL 2014-2020

Realizujesz projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego? Zgłoś go Komisji Europejskiej i promuj pod szyldem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Przedstawiamy kandydatów do wyjazdu w jedną z czterech podróży po Europie w ramach projektu Road Trip. Obejrzyj ich filmy i zagłosuj na swoich faworytów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Wybierz uczestników wyprawy Road Trip Project!

Realizujesz innowacyjny projekt? Twoje pomysły mogą stać się inspiracją dla całej Europy. Zgłoś się do udziału w konkursie i zdobądź laur RegioStars 2018!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Wystartowała kolejna edycja konkursu RegioStars Awards!

Informujemy o rozstrzygnięciu pozakonkursowego naboru wniosków nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-213/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.03.2018 Aktualizacja instrukcji wypełniania bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla beneficjentów i wnioskodawców EFS

Zapraszamy wnioskodawców i beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego do zapoznania się ze zaktualizowaną instrukcją wypełniania bazy personelu w LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2018 Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – OSI Bytom

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2018 Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie z poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego

Przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2018 Aktualizacja listy akredytacji przyznanych ekspertom RPO WSL 2014-2020

Przedstawiamy zaktualizowaną listę akredytacji dla ekspertów RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.03.2018 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Realizujesz projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego? Zgłoś go Komisji Europejskiej i promuj pod szyldem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.03.2018 Wybierz uczestników wyprawy Road Trip Project!

Przedstawiamy kandydatów do wyjazdu w jedną z czterech podróży po Europie w ramach projektu Road Trip. Obejrzyj ich filmy i zagłosuj na swoich faworytów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.03.2018 Wystartowała kolejna edycja konkursu RegioStars Awards!

Realizujesz innowacyjny projekt? Twoje pomysły mogą stać się inspiracją dla całej Europy. Zgłoś się do udziału w konkursie i zdobądź laur RegioStars 2018!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.03.2018 Wyniki naboru dla poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy

Informujemy o rozstrzygnięciu pozakonkursowego naboru wniosków nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-213/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.03.2018 Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Województwo Podkarpackie zaprasza do składania wniosków o wpis do 'Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2018 Wybór dodatkowych projektów w konkursie dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe oraz zwiększenie dofinansowania dla projektów rewitalizacyjnych

Przedstawiamy rozszerzoną o dodatkowe projekty listę wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2018 Wyniki naboru dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs

Przedstawiamy listę ocenionych wniosków w konkursie nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.03.2018 Przerwa w działaniu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

8 marca 2018 r. (czwartek) pomiędzy godziną 9:00 a 15:00 LSI2014 będzie niedostępny. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.03.2018 Wyniki konkursu z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego i Zachodniego

Przedstawiamy listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17 oraz RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.03.2018 Wyniki konkursu z poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego i Północnego

Przedstawiamy listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr: RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 oraz RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.03.2018 Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs (OSI Bytom)

Przedstawiamy listę projektów do dofinansowania w konkursie nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-042/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.03.2018 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Zachodniego

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 - RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.03.2018 Komunikat w sprawie poprawy jakości danych w module PEFS

Zwracamy się z prośbą do beneficjentów o weryfikację danych uczestników projektów w module PEFS.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.03.2018 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.03.2018 Zaplanuj marzec z Funduszami Europejskimi

Wydrukuj sobie kalendarz i zaplanuj marzec z RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.03.2018 Aktualizacja list wniosków poddanych ocenie formalnej po procedurze odwoławczej – działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków po procedurze odwoławczej w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2018 Aktualizacja list wniosków poddanych ocenie formalnej po procedurze odwoławczej dla Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

26 lutego 2018 r. została zakończona ocena formalna dla wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2018 Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2018 Zmiana w ogłoszeniu konkursu z poddziałana 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2018 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 12.1

27 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 12.1 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2018 Harmonogram składania wniosków o płatność na II kwartał 2018 r. - dotyczy beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od 1 do 16 marca 2018 r. trwa okres wypełniana i przesyłania do Instytucji Zarządzającej harmonogramów wniosków o płatność na II kwartał 2018 r. (2018/2) przez beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2018 Wydłuzenie terminu składania wniosków w konkursie z poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego

Wydłużyliśmy termin, do którego można składać wnioski w ramach konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2018 Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2018 Zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020

Zaktualizowaliśmy wykaz kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys